Generalforsamling 2011

Referat af generalforsamlingen 3. april 2011

Dirigent Søren Grene og referent Else Priisholm

Generalforsamlingen er næsten lovligt indvarslet. 4 ugers varsling på hjemmesiden, husstandsomdelt og i Ugeposten 3 uger før. Forsamlingen valgte at betragte generalforsamlingen som lovlig indkaldt.

Formanden Christina Bardrams beretning:
Formandens beretning kan læses på hjemmesiden.

Ordet blev derefter givet til Ulla Dræby, medlem af Gribskov Kommunalbestyrelse:
Ulla udtrykte stor begejstring over, at kommunen har været i stand til at købe huset. Det har været svært at komme igennem de store vanskeligheder i det politiske. Styrken i projektet er samarbejdet mellem de to foreninger. Der vil ikke ske ret meget inden selve købet er i orden. Økonomien er afgørende for, at projektet kan iværksættes. Ulla Dræby gennemgik historikken i projektet. Ulla er glad for, at kulturen ikke altid bliver det sorte får.
Debat af beretningen: Christian Friis kommenterede og udtrykte sin glæde ved aftalen med kommunen. Der er kontakt med en arkitekt, men der er ikke konkrete planer. Forsikring for haven kan realiseres. Kulturrådet vil lave et kursus i Fondssøgning. Størrelsen af stalden blev diskuteret.

Beretningen blev vedtaget.

Regnskab ved Rasmus Pape: Regnskabet blev godtaget  Det kan ses på hjemmesiden.

Kontingentet er 50 kroner i 2011. Revisor er tilfreds med regnskabet.

Søren Grene foreslog, at foreningerne i fællesskab tegner forsikringer for sommeren. Ulla Dræby svarede, at kommunen er villig til at give lov til brug af haven, hvis forholdene bliver bragt i orden.

Fastsættelse af kontingent: Der var en del debat. Der blev afholdt en vejledende afstemning, om der skulle være familierabat: Det var et vanskeligt spørgsmål! Der var overvejende stemning for at betale pr. næse og lade børn være gratis. Kontingentet er ikke fradagsberettiget på nuværende tidspunkt. Kontingent på 150 kr. pr næse i 2012 blev vedtaget.

Valg til bestyrelsen: De nuværende medlemmer præsenterede sig. På genvalg var Tone Bredahl, Else Priisholm, Rasmus Pape, Elisabeth Porse, og de blev genvalgt.

Suppleanter blev Claus Hoffenblad og Pia Pape.

Revisor Søren Grene, revisorsuppleant Søren Carlsen.

Evt. Mail adresser bør bruges i videst muligt omfang.

Søren Grene takkede for god ro og orden.

Formandens beretning, 3. april 2011

Christina Bardram fortalte:
28. marts 2011, underskrev Gribskov Kommune, 51 Tisvilde Kunsthus og Vejby-Tibirke Selskabet aftalegrundlaget for Kunsthuset  beliggende på Hovedgaden 51 i Tisvilde.
Hermed ligger vejen nu åben for, at den store grund – genboen til højskolen – over de næste år vil blive omdannet til et aktivt og dynamisk kunsthus.

Efter aftalen med Gribsskov Kommune deles matriklen i to grunde.
Den del med hovedhuset, der er nærmest Hovedgaden, bliver  Vejby Tibirke Selskabets sted, og den anden halvdel, hvor ”stalden” ligger, stilles med en lejeaftale til rådighed for 51 Tisvilde Kunsthus.

Trods meget forskellige formålsparagraffer er de to foreninger VTS og os 51 enige om, at haven og husene skal fremstå som et æstetisk, smukt hele, hvorfra mange sprudlende kunstneriske aktiviteter fremover vil strække sig som ringe i vandet ud i Tisvilde og omegn. Vi har sammen kontakt med en interesseret arkitekt, der opmærksomt har fulgt slagets gang på sidelinjen.
Der lægges i en samarbejdsaftale mellem foreningerne op til forskellige former for gensidig hjælp i det daglige arbejde, ligesom der naturligvis vil blive samarbejdet med de mange andre kunstneriske og kreative kræfter, som Tisvilde er så rig på.

Der er blevet arbejdet intenst på mange fronter, siden vi sidst var samlet på vores ekstraordinære generalforsamling i juni sidste år – alt imens  vi spændt ventede på de endelige beslutninger fra kommunen.
Da kommunen besluttede at gå aktivt ind i sagen, indtrådte så den næste fase med møder om aftalegrundlaget, møder i vores bestyrelse og flere samarbejdsmøder med vores kommende nabo Vejby-Tibirke Selskabet.

Rent praktiskt og meget synligt skal stalden sættes i stand, og på længere sigt planlægger vi i begge foreninger udbygninger, så der kan blive plads til at folde drømmene helt ud.
Derfor har vi nu især to udfordringer. Dels i forårets og sommerens løb at iværksætte en række kunstneriske aktiviteter, der skaber liv omkring husene og viser 51 Tisvilde Kunsthus´s potentiale som kunstnerisk dynamo. Samtidig skal der fremlægges visioner og fremtidsplaner for fonde og andre tilskudsgivere, som vi er afhængige af for at kunne løfte opgaven med at sætte stalden i stand, så den kan bruges til aktiviteter hele året.

Vores kunsthus skal rumme et utal af kunstneriske aktiviteter for både voksne, unge og børn,  udstillinger, croquiskurser,  kunstværksteder, foredrag, performance, digtoplæsning og musikalske oplevelser. Med andre ord et sted, hvor alle er velkomne som publikum eller som aktivt medskabende. Drømmene har endelig fået en mere fast form. Og det takket være den særdeles velvillige og positive politiske modtagelse fra kommunens side, og den store opbakning fra medlemmerne og alle de lokale interesserede.

Vi ved godt, at der er lang vej igen til, at kunsthuset står funklende færdigt. Men vi brænder for projektet og håber, at rigtig mange stadig vil støtte op om 51 Tisvilde Kunsthus. Ikke mindst er den lokale opbakning af uvurderlig betydning og helt nødvendig for at andre vil være med til at løfte projektet op på et professionelt niveau. Derfor skal alle have stor tak, fordi I støtter os – og fordi I har vist os tillid ved at holde fast gennem vintermånederne, hvor projektet på grund af mødeaktiviteter og forhandlinger ikke har været så fysisk synligt.
Men nu er vi trådt ind i en ny fase, hvor Kunsthuset kommer til syne, og hvor det bliver rigtig sjovt at være med.
Også her vil vi være meget taknemmelige for hjælpende hænder og kreative tanker.

Comments are closed