Generalforsamling 2012

Mødereferat fra ordinær generalforsamling den 15. april, 2012 i Foyeren, Tisvilde Bio.

Referenter Elisabeth Porse og Marianne Bech.

1.
Søren Grene blev valgt som dirigent. Han konstaterede indledningsvis at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Elisabeth Porse og Marianne Bech blev valgt som referenter.

2.
Foreningens fungerende formand Else Priisholm læste årsberetningen 2011 op, suppleret med en flot power point, der satte billeder på de mange 51-aktiviteter i årets løb. Beretningen blev taget til efterretning med ros til foreningen for det høje aktivitetsniveau.  Årsberetningen vil blive lagt ud på foreningens hjemmeside. Da fremtiden for 51 Tisvilde Kunsthus og Vejby-Tibirke Selskabet på de to sammenhængende matrikler på Hovedgaden 51 er afhængige af om VTS kan rejse midler til køb af hovedhuset (ifølge det aftalegrundlag, som de to foreninger har underskrevet sammen med Gribskov Kommune), gav dirigenten ordet til Christian Friis (formand for Vejby-Tibirke Selskabet), som orienterede om de vanskeligheder VTS har med at rejse kapital til det af arkitekt Claus Pryds skitserede museumsbyggeri på den del af matriklen, der er reserveret til VTS. VTS har nu engageret et fundraising firma, og Gribskov Kommune har forlænget fristen til udgangen af 2012. For videre orientering vedrørende dette: Se VTSs hjemmeside. De to foreninger vil fortsat arbejde sammen om at løfte det samlede projekt.

3.
Rasmus Pape forelagde det reviderede regnskab for 2011. Regnskabet blev godkendt, og vil blive lagt ud på foreningens hjemmeside. Rasmus orienterede om at kontingentet på 150 kr. først vil blive opkrævet umiddelbart efter generalforsamlingen, da man fandt det rimeligt at medlemmerne forinden var orienteret om den ovennævnte situation vedr. husene. Foreningen har i øjeblikket 194 medlemmer. Siden foreningens stiftelse har 58 forladt 51 T.K., mens 53 nye har meldt sig ind, hvilket er en positiv udvikling under de givne omstændigheder.

4.
Foreningen havde pr. 31.12.2011 en egenkapital på 35.242 kr. Der foreligger endnu ikke noget detaljeret budget for 2012. Foreningen har på grund af situationen kun begrænsede faste udgifter. Der vil løbende blive budgetlagt udgifter og indtægter i forbindelse med årets aktiviteter. Bestyrelsen skal styre og godkende anvendelse af alle større beløb.

Derefter forelagde Else forslagene til aktiviteter i 2012, der forinden var blevet omdelt til de tilstedeværende medlemmer. I betragtning af, at foreningen endnu et år må fungere uden fast base, beskrev Else 51 T.K. som et hus (i Grundtvigs ånd) af levende stene – af kreative mennesker, der endnu en tid vil operere frit overalt i Tisvilde og omegn med et aktivt, dynamisk program, der er kendetegnende ved en række samarbejdsprojekter, bl.a. Sankt Hans Aften-fejringen, Loppemarkedet, Musik i Lejet, Billedfestivalen, Folk Festivalen, Sankt Helene Centret og Nissevilde – Tisvilde Juleby. Forslagene blev vedtaget med klapsalver. Den samlede aktivitetsplan vil blive lagt ud på hjemmesiden.

5.
Et uændret kontingent for 2013 blev foreslået – og vedtaget.

6.
Der var ingen indkomne forslag.

PAUSE med snak, kaffe og morgenbrød

7. 8 og 9
Valg til bestyrelsen. Kunstner Katrine Pommer og galleriejer Uffe Elander stillede op til bestyrelsen.
Fra bestyrelsen var følgende på valg: Marianne Bech, Jan Thor Krøyer, Claus Hoffenblad. Alle blev genvalgt. Pia Pape ønskede ikke genvalg. Katrine Pommer og Uffe Elander blev valgt til bestyrelsen, der ved først komne bestyrelsesmøde konstituerer sig. Revisor Søren Grene blev genvalgt.

I forbindelse med disse punkter, blev der rejst kritik fra salen vedrørende en uoverensstemmelse i årets løb mellem nogle af aktivitetsgruppens medlemmer og bestyrelsen. Uoverensstemmelsen blev drøftet udførligt, og bunder hovedsageligt i, at den i 2011 nydannede aktivitetsgruppe dels skulle finde fælles fodslag – og dels i en delvist manglende kommunikation undervejs mellem den og bestyrelsen. I den nye struktur, som Else tidligere under generalforsamlingen havde redegjort for, er aktivitetsgruppen den udfarende kraft i forbindelse med årets mange aktiviteter. Alle projekter skal dog i god tid forelægges bestyrelsen med budget og arbejdsplan.
Yvonne foreslog, at man kontaktede Gretely, Tibirke Kírke vedrørende forskellige 51-aktiviteter der.  Forslaget blev positivt modtaget – og Yvonne kontakter præsterne og menighedsråd.
Til sidst opfordredes alle medlemmer til at sende Rasmus deres email-adresser. Dels for at spare på vores grønne klodes resurser, og dels for at minimere foreningens papir og portoudgifter.
Efter generalforsamlingen, der som sædvanlig foregik i en munter og meget positiv stemning, gik alle hvert til sit på endnu en solrige søndag i Tisvilde.

Velkommen ved fungerende formand Else Priisholm

Det forløbne år har på det organisatoriske være optaget af forhandlinger og samarbejde med Gribskov kommune og VTS.
Det er formodentlig alle bekendt, at VTS har fået udarbejdet et meget flot projekt til et lokalt kunstmuseum på den ene halvdel af grunden. Imidlertid, så afhænger Staldens fremtid som hjemsted for 51 Tisvilde Kunsthus på grundens anden halvdel, af VTS´s mulighed for at skaffe midler til at købe og renovere hovedhuset + en eventuel udvidelse. Forstået på den måde, at vores lejeaftale af stalden, ifølge det underskrevne aftalegrundlag med Gribskov Kommune, er betinget af VTS’ køb af hovedhuset på den anden halvdel af grunden.
Da det, trods et ihærdigt arbejde fra VTS´s side, indtil videre ikke har været muligt at skaffe de fornødne midler, har Gribskov kommune været meget large og forlænge fristen frem til årsskiftet 2012/13. Det har givet VTS et pusterum, men det efterlader 51 i et vakuum.
Uden lejekontrakt, kan vi endnu ikke bruge Stalden til alle vores aktiviteter. Haven, som begge foreninger har brugt mange timer på sammen at omskabe fra urskov til park må vi, efter aftale med kommunen, gerne bruge, og der kan mange interessante projekter og workshops foregå mens vi venter. De smukke skulpturer vil for eksempel fortsat være udstillet i haven her i foråret.
Summa summarum – alt dette har betydet, at der er brugt mange kræfter i det forløbne år, på en meget uvis fremtid i Stalden. Det skal dog understreges, at der ved møder med nøglepersoner i Gribskov kommune, har været udvist stor velvilje og forståelse for den vanskelige situation vi er i. Foreningen har bl.a. også modtaget økonomisk støtte fra Kulturrådet sidste efterår.

Men på trods af vanskelighederne I det forløbne år, er det alligevel blevet til mange aktiviteter:
Sankt Hans, hvor 51-heksene førte an i optoget ned til stranden
Udstillingen i stalden, som over to dage blev besøgt af over 600 mennesker, det var rigtig flot. Under forberedelserne blev der slået en del uautoriserede søm i væggene for at billederne kunne vises frem. Stalden viste sig som et fremragende lokale til mindre udstillinger – rå og overskuelig. Men igen, der er ikke el, vand, varme eller toilet, så det kunne kun lade sig gøre pga. højskolens imødekommenhed.
De smukke skulpturer blev opstillet i haven
Der blev også holdt croquis kursus, og i haven var der et velbesøgt børneværksted.
Falskmøntneriet – fremstilling af 51-kroner – gav også i år foreningen en pæn indtægt under Billedfestivalen. Vi er allerede i gang med at male nye.
Mobiledag, som blev afholdt i efterårsferien, brugte også hus og have og det blev en fin begivenhed, men igen under de givne betingelser.
Under Tisvilde Juleby udstillede 51-kunstnerne i Tisvildeleje Cafeen, og de bemalede Kunst Havenisser der huserede overalt, blev den sidste juleby-dag solgt ved nisseauktionen på Højskolen.

En ny strategiplan!
51 Tisvilde kunsthus fremlægger en årsplan 2012 for generalforsamlingen.
Med det ambitionsniveau som kunstnerne bag 51 Tisvilde Kunsthus har, må vi se i øjnene at 51 må være `kunsthus uden Stald´ foreløbig. De mange aktiviteter der alligevel vil foregå i år, kommer jeg ind på om lidt – og kan også læses i det omdelte aktivitetsprogram.
Bestyrelsen finder ikke, at vi kan bruge så meget energi på hus og have før en lejekontrakt er underskrevet, så i det kommende år foreslår vi, at vi bliver en forening uden fast opholdssted.
Det er indenfor foreningens formålsparagraf som lyder ”Det er foreningens formål, at finde passende rammer for kunstnerisk aktiviteter i Tisvilde samt virke for sådanne aktiviteter.”
Vi vil således foreslå genfortolkningen af begrebet ”hus”- måske i Grundtvigs ånd -, når han skriver ”kirken er bygget af levende stene” lidt gammeldags, men smukt at tænke på et hus bygget af aktive mennesker. Aktiviteterne skal så finde sted rundt omkring i lokalområdet.
Det er jo ikke nyt for os. Adskillige af det forløbne års aktiviteter har ikke været bundet til stalden. Sankt Hans på stranden, havenisser rundt i byen osv. Det er også mere behageligt for både deltagere og model, at vi afholder Croquiskurser i lejede lokaler i det kommende år, hvor der både er lys og varme. Det er flere at den slags arrangementer vi forestille os, skal være fremtiden.

Aktivitetsplanen og arbejdsgrupper for det kommende år er trykt særskilt og delt rundt. Her opfordres medlemmerne til at kommentere, komme med forslag, og til at skrive sig på de aktiviteter de kunne tænke sig at bidrage til.

Bestyrelsens rolle vil fortsat være at forhandle med kommunen, holde samarbejdsmøder med VTS, søge fondsstøtte – og finde penge til og koordinere, hvad de aktive stene kan finde på.
Aktivitetsgruppen bliver fortsat omdrejningspunkt for de kunstneriske ideer og udførelse.
I den forbindelse vil vi gerne opfordre andre interesserede til at melde sig til enkelte aktiviteter eller som medlem af aktivitetsgruppen.

Foreningen skylder tak til mange i lokalsamfundet for økonomisk støtte og arbejdskraft. Og til alle foreningens medlemmer, som med jeres medlemskab og blotte antal har giver os en plads i den lokale bevidsthed. Tak til jer.

Drost fondet
Tisvilde Højskole
Købmand Thomas
Gribskov Kommune, Kulturrådet
Willy´s Radio, Helsinge
El-installatør Leif Nielsen/v. Gerd Jensen, Vejby
Flügger
Den Røde Tomat
Tisvilde Bio
Familien Bech
Leif Jensen, Tisvilde
Tisvilde Lokalråd
Opera og Kildemarked i Tisvilde
Scantoy A/S
Gubis´s Krambod & Hobby, Helsinge

 

Comments are closed