Generalforsamling 2013

Referat af ordinær generalforsamling søndag den 14. april 2013

Valg af dirigent og referent
Søren Grene blev valgt til dirigent og Elisabeth Porse blev valgt til referent.

Bestyrelsens beretning
Se manuskript fra Uffe.
Kommentarer: En ny bestyrelse må prioritere mellem de mange gamle og nye ideer, og lægge kræfterne i synliggørende aktiviteter
Der blev mindet om, at vi arrangerer en tur til udstillingen med Yoko Ono på Luisiana.
Der var forslag om at afholde kurser med etablerede kunstnere (evt. Viggo Benzon). Lise Runge meldte sig til at følge op på dette i Aktivitetsgruppen.
Mads Rye kunne også være en mulighed for et week-end kursus,

Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

Fastsættelse af kontingent

Regnskabet blev forelagt og godkendt idet der ville blive redegjort for indtægter fra udstillinger af Else under Eventuelt
Man kunne måske skaffe yderligere indtægter ved at sælge kalenderen ved ferniseringer.
Vi får ikke en donation svarende til de foregående år, men der er fundet 15.000 kr. et andet sted (!)
Ansøgninger om midler fra fonde kræver, at man kommer med konkrete projekter.
Vedr. budget regnede man med de samme indtægter og udgifter som sidste år. Formålet er ikke at spare op, men at ’det løber rundt’.
Kontingentet er uændret 150 kr. Kasseren sender rykkere ud.

Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Katrine og Uffe var ikke på valg, og de fortsætter derfor i bestyrelsen
Rasmus var på valgt og blev genvalgt

Nye medlemmer blev: Birgitte Brinkløv, Pia Vestmar, Hanne Aagaard, Yvonne Gradert, Katrin Lacarte og Elene Simon.

Bestyrelsen konstiruerer sig efterfølgende.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Valgt blev Søren Grene med Katrin som suppleant.

Eventuelt
Else redegjorde for principper for udstillinger på Sankt Helene. Juli/august er der udstilling for foreningens medlemmer og ligeledes i oktober dog med temaet ’rejser, drømme ….’
Man tilmelder sig hos Else. Vedr. de økonomiske forhold ligger der en oversigt på hjemmesiden. Man skal dog være opmærksom på, at den undervejs kan blive revideret.
Tanken om et kostumebal på Sankt Helene i forbindelse med en udstilling blev luftet.

Arbejds- og andre grupper på hjemmesiden skal revideres.

Aktivitetsgruppen mødes 22. august.

Det er ikke muligt at bruge huset nr. 51 pga. forsikringer og andre praktiske besværligheder (manglende toilet, lys og varme bl.a.)

Der blev orienteret om, at Højskolen d. 25. juli vil lave en kunstnerdag for kursisterne. Dvs. at man her kan få udstillet bl.a. plakater.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Formandens beretning

Generalforsamling, 14. April 2013. Kunsthus ”51”

Sidste år ved næsten samme tid holdt ”51” sin generalforsamling hér i Bio-foyeren. Situationen på det tidspunkt var for foreningen præget af udsigten til  at projektet på Hovedgaden 51 havde udsigt til at falde på gulvet, idet Vejby-Tibirkeselskabets museumsprojekt ikke kunne finde tilstrækkelig finansiering. Kort tid efter generalforsamlingen kom den endelige besked, at projektet ikke kunne gennemføres. Derved faldt vort eget projekt på Hovedgaden ”51” også bort.

Den nyvalgte bestyrelse i ”51” foretog efterfølgende (-vi var jo lidt forberedte på dette udfald i forvejen) en vurdering af vor situation og hvilke tiltag vi ville fokusere på i det efterfølgende arbejdsår 2012/13. Hér står vi så igen et år senere.

Vi valgte i første omgang at fastholde vor (oprindelige) målsætning; – nemlig ”at finde passende rammer for kunstaktiviteter i Tisvilde, samt virke for sådanne aktiviteter”; – og ikke, – i hvert fald ikke i første omgang at søge en ny ”51”-lokalitet, – men i stedet at sætte kraftigere  ind på vores synlighed indenfor vort virkeområde. Det har medført en væsentlig forøgelse af bl.a. vore kunstudstillinger men også af andre aktiviteter, – både for vore ”egne” medlemmer, men også for ”udefra-kommende kunstnere. Således har vi nu kunstudstillinger på Helene-centret hele året uden ophold, -ligesom vi har kunnet gennemføre udstillinger i Galleri Elanders udstillingslokale. Sidstnævnte lokalitet har været stedet, hvor vi også har gennemført velbesøgte croquis-aftener.(Disse tiltag vil ogå omfatte ler-croquis to dages kursus senere i denne måned. Gennemført i februar er ligeledes et 10 dages ikonmalekursus med ”importeret” særlig professionel ikonmaler fra Grækenland. Vi har også øget vor synlighed ved deltagelse i andre foreningers aktiviteter; – såsom Kildemarkedet, Billedfestivalen, Nissevilde Juleby og Folkfestivalen i september.Hertil et efterårsferiearrangement med ”skattejagt” efter malede sten på stranden med efterfølgende præmieudlevering i Galleri Elander. Folkfestivalen hedder i 2013 ”Musikfestivalen” og til denne er vi også i år blevet inviteret til at kreere festivalens plakat. (Opstilling over vore fremtidige kunstudstillinger i ”51” fremlægges i dag her ved generalforsamlingen).

Hér på dette sted skal lyde en stor tak til alle, som har udført et stort arbejde for at få aktiviteterne op at stå, – og en tak for al støtte – stor som lille –fra mange ”support”-sider i Tisvilde og fra Gribskov Kommune. Og især til altid loyale medlemmer og sponsorer for likvide venligheder. En tak til vor altid hyperaktive aktivitetskomite og til advokat Jan Kroyer, som altid er imødekommende med juridiske råd og vink. Sidst men ikke mindst til den siddende bestyrelses veltjente medlemmer for veludført tjeneste uden hvilken ”51” ikke ville være i så god form idag som tilfældet er.. Apropos, – så er foreningens medlemstal i stigning. Sidste år ved samme tid var medlemstallet ca. 80, – det ligger højere i dag.  Økonomi vil kassereren orientere detaljeret om senere på dagens agenda. Men kassebeholdningen er positiv. Tilførsel af nye spændende aktiviteter ligger os påsinde i ambitionen om at øge vor synlighed og berøringsflade, – om at være nyttig i flere samarbejdssammenhænge, som rækker ud over vort direkte medlemsengagement; – f.eks. samarbejde med øget aktivitet med kommunale tilbud og samarbejde med andre organisationer/foreninger, hvorved synergier kunne have nyttevirkning. Bestyrelsen skal i dag have et antal nye medlemmer ind. Der bliver mange spændende opgaver at vurdere og eventuelt at involvere sig i. Blot hér et par stykker: projekt ”bænke i Tisvilde” og mulig maleworkshop for børn fra Foreningen Grønlandske børn.

Jeg startede min beretning i dag med at omtale det kunsthus, vi ikke fik. Nu har vi i et år levet foruden og savner ikke lige nu et traditionelt kunsthus. Vi fungerer fint uden. – lægger kræfterne i øget synlighed, nye aktiviteter og samarbejde med flere, gerne nye parter.

Jeg har glemt at omtale endnu en aktivitet, som ”51” organiserer, – nemlig gruppebesøg af medlemmer og ikke-medlemmer til interessante kunstudstillinger. Bl.a. til Louisiana i Humlebæk. For at vise, hvor ”vidt vi spænder” i den sammenhæng blot dette: – senere i år gennemfører Louisiana en stor international kunstudstilling med værker af Yoko Ono. En af vore ærede bestyrelsesmedlemmer har kendt Yoko Ono i mange år og vi ser fem til et særligt arrangement på Louisiana omkring Yoko Ono udstillingen. Formentlig en gruppetur i bus. Tak.

Comments are closed