Generalforsamling 2014

Referat af ordinær generalforsamling i 51 Tisvilde Kunsthus den 6. april 2014

1)
Valg af dirigent: Søren Grene blev valgt
Valg af referent: Pia Vestmar
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i Ugeposten den 4. marts 2014

2)
Uffe Elander forelagde bestyrelsens beretning (vedhæftes), som blev positivt modtaget.
Omkring projekt “Støttepunkt for Udeliv” på stranden supplerede Uffe med følgende oplysninger:
Der er 8 foreninger tilbage om projektet, som Stanna Øland er tovholder for. Det kommer til at koste ca. 3 mio. Der er rejst ca. 2 mio., og der er sendt ansøgninger til diverse fonde. Der mangler stadig
tilladelser fra Skov og Naturstyrelsen.
Der er tale om 225 m2 kvadratmeter hus på stranden med handicapvenlig passage til vandet. Huset er beregnet til brug for foreninger med udendørsaktiviteter, fx løbeklubber, cykelklubber osv.
Vi viser, at vi deltager i aktiviteter i området, og kan evt. bidrage med udsmykning.
Uffe informerede endvidere om et nyt initiativ i Tisvilde, nemlig et “car boot sale”-projekt på den store parkeringsplads ved stranden. Interesserede kan læse mere herom på www.carbootsale.dk.

3)
Regnskabet, som var revideret af Søren Grene, blev fremlagt af Katrin Lacart på vegne af Rasmus Pape, som i længere tid har ønsket at blive afløst på posten som kasserer.
Det blev bemærket, at kalenderen havde givet underskud, og diskussionen om dens videre skæbne blev udskudt til punkt 10: Eventuelt.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet, som vedhæftes.

4)
Budgetforslag for 2014 blev fremlagt af Hanne Aagaard.
Budgettet afspejler foreningens ønske om at investere i fremtiden.
Der er ikke søgt donationer, men advokat Claus Arup har velvilligt søgt for os de foregående år, så foreningen har haft midler til rådighed. Der blev udtrykt håb om, at disse vigtige donationer vil fortsætte
Dirigenten understregede, at der det forløbne år er sparet penge op, og at det er glædeligt, at der nu er sat så mange spændende initiativer i værk. Derfor bør sponsorerne informeres om vores fremadrettede aktiviteter.
Generalforsamlingen godkendte budgetforslaget, som vedhæftes.

5)
Kontingent for 2015 er uændret kr. 150,-

6)
Bestyrelsen har ingen indkomne forslag modtaget.

7)
Valg til bestyrelsen.
Udtræder:
Uffe Elander
Rasmus Pape
Elene Simon
Yvonne Gradert
Katrine Pommer

Fortsætter (valgt for 2 år i 2013):
Birgitte Brinkløv
Hanne Aagaard
Katrin Lacart
Pia Vestmar

Opstillede og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer:
Nicola Hartmann
Ralf Lacart
Lise Runge

8)
Valg af suppleanter:
Katrine Pommer fortsætter bestyrelsesarbejdet som suppleant

9)
Revisor: Hans Christian Errebo
Revisorsuppleant: Søren Grene
Bestyrelsen konstituerer sig efter Påske.

10)
Eventuelt
Kalender
Formålet med kalenderen har været at eksponere foreningen udadtil og skaffe midler til dens aktiviteter.
Der er ikke interesse for at fortsætte kalenderen, som i år har givet underskud. Det blev nævnt, at den ikke er særlig anvendelig, fordi der ikke er plads til at skrive på den. Måske er den for billig, og skal være mere eksklusiv. En årskalender, fx i plakatformat blev foreslået. Kalenderen kan evt. erstattes af postkort eller udkomme i bogform. Foreningen bør under alle omstændigheder vælge et billigere trykkeri.

Grafisk identitet
Bestyrelsen har tidligere besluttet, at tiden er inde til at kigge på foreningens identitet. Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at tage sig af dette, så al foreningens kommunikation (hjemmeside, plakater, bannere, annoncer, flyers etc.) kommer til at fremstå ensartet.
Udvalget består af Hanne Aagaard, Katrine Pommer, Lise Runge, Ralf Lacart og Søren Brøns.

Billedbank
Trine Preisler foreslog, at foreningen opretter en billedbank, hvorfra der kan formidles udlån af medlemmernes værker. Trine Preisler og Katrin Lacart arbejder videre med projektet.

Kommunikation til foreningens medlemmer
Information til foreningens medlemmer generelt har tidligere været varetaget af Rasmus Pape, som også har opdateret foreningens hjemmeside. Katrin Lacart tilbød at overtage opgaven med Rasmus Pape som backup. Medlemmerne af foreningens undergrupper kommunikerer selvfølgelig fortsat, som de aftaler indbyrdes.

Kunsthus
Hver gang talen falder på et kunsthus i Tisvildeleje, så stiger entusiasmen blandt foreningens medlemmer betydeligt. I budgettet er der afsat midler til et “rullende kunsthus”; men der fremkom så mange ideer fra de fremmødte medlemmer, at det hurtigt blev aftalt, at der indkaldes til medlemsmøde om projekt kunsthus – mobilt eller immobilt, det vil tiden så vise.

Planlagte arrangementer for 2014

1 juni, Maledag i skoven. Tovholdere Lise Runge og
Søren Brøns
PiaV

14. maj – 19. maj kl. 16-21 Workshop på Møllestien, Kom og mal 51-kroner eller noget helt andet. Tovholdere Hanne Aagaard og Hanne Stender
Tilmeldt: Katrine P, KatrinL, PiaV

13. juli Billedfestival. Tovholdere Katrin Lacart, Katrine Pommer og Pia Vestmar
Tilmeldt: YvonneG, SørenB, RalfL, MargretheH, HC

juni – juli – august – Lørdage på Banktorvet i Helsinge. Tovholdere Uffe Elander og Katrine Pommer
Tilmeldt: RalfL og KatrinL, TrineP, LiseR, PiaV, YvonneG, HanneAa

2.-3. august Kildemarked. Tovholdere Katrin Lacart, Katrine Pommer og Pia Vestmar
Tilmeldt: HanneAa, RalfL, KatrinL, MargretheH, JanL

1.-31. august Gilleleje Posthus. Tovholdere Søren Brøns og Yvonne Gradert
Tilmeldt: Hanne Aa, KatrineP, TrineP, LiseR, PiaV, KatrinL, RalfL, HC, MargretheH

Efterår Udflugt Yvonne Gradert og Katrine Pommer
Tilmeldt: Hanne Aa, Katrine Pommer, PiaV, KatrinL, RalfL, MargretheH

Alle arrangementer er allerede nu åbne for tilmelding, som skal ske til de respektive tovholderne:
Søren Brøns subbick@gmail.com
Lise Runge rungelise@gmail.com
Hanne Aagaard hanne@aagaardjensen.dk
Hanne Stender hannestender@mail.dk
Katrin Lacart katrin6@live.dk
Katrine Pommer katpommer@hotmail.com
Uffe Elander uffeelander@sol.dk
Yvonne Gradert yvonnegradert@hotmail.com
Pia Vestmar pia@vestmar.dk
Nærmere information om disse arrangementer og de planlagte kurser udsendes særskilt.

Efter en god og konstruktiv generalforsamling takkede dirigenten for god ro og orden.

Bilag:
Bestyrelsens beretning
Revideret regnskab
Budgetforslag

k51_formands_beretning_2014 (pdf)

Comments are closed