Generalforsamling 2015

06_2015-generalforsamling

Referat og beretning fra generalforsamlingen.

 

Vi indkalder til generalforsamling den 19. april kl. 13 i Bio Bistro v/ Tisvilde Bios foyer.

Generalforsamling

Dagsorden vil være ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag*
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer**
8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen***
9) Valg af revisor og revisorsuppleant****
10) Eventuelt

*
Bestyrelsen har forslag til ændring af vedtægterne. Vedtægterne med ændringsforslagene mærket med gult vedlægges som bilag  Vedtægter for 51 Tisvilde Kunsthus med bestyrelsens forslag til ændringer på generalforsamlingen 19. april 2015.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene vil blive vist på hjemmesiden.

**
På valg er:
Birgitte Brinkløv – ønsker ikke genvalg
Katrin Lacart  – modtager genvalg
Hanne Aagaard Jensen – modtager genvalg

Valgt for 2 år i 2014
Nicola Hartman – ikke på valg
Ralf Lacart – ikke på valg
Lise Runge – ikke på valg
Katrine – ikke på valg

***
Pia Vestmar – ønsker ikke genvalg

****
Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.
Revisor: Hans Christian Errebo
Revisorsuppleant: Søren Grene

Det er vigtigt af så mange af jer som muligt deltager i generalforsamlingen, det kræver mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede for at kunne godkende vedtægtsændringer.
Man er kun stemmeberettiget, hvis man har betalt kontingent for 2015.

Kontingent

Det er tid til betaling af årskontingent for 2015, hvis I ikke allerede har betalt.
Kontingentet for 2015 er 150 kr., som bedes indbetalt på foreningens konto reg.nr. 1551 kontonr. 10630401 inden 1. april 2015.

Comments are closed