Generalforsamling 2017

 

Referat og beretning fra generalforsamlingen 2017.

Det er tid til den årlige generalforsamling.

01_column_tegnekursus_08

Vi indkalder til generalforsamling den 30. april kl. 11 i Tisvilde Bios Foyer .

Generalforsamling 2017

Dagsorden vil være ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag*
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer**
8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen***
9) Valg af revisor og revisorsuppleant****
10) Eventuelt

*Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt
til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

**På valg er:

Lene Kjer – modtager genvalg
Hanne Aagaard Jensen – modtager genvalg
Margrethe Hansen (gået fra suppleant til bestyrelse i marts 2017, byttet med Katrin Lacart) – modtager genvalg

Valgt for 2 år i 2016
Ralf Lacart
Søren Brøns

***Katrin Lacart (gået fra bestyrelse til suppleant i marts 2017, byttet med Margrethe Hansen) – modtager genvalg.

****Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.
Revisor: Hans Christian Errebo
Revisorsuppleant: Søren Grene
Foreningens vedtægter kan læses her
Det er vigtigt af så mange som muligt bakker op om vores forening og deltager i generalforsamlingen.
Man er kun stemmeberettiget, hvis man har betalt kontingent for 2017.

Kontingent

Husk betaling af årskontingent for 2017, hvis I ikke allerede har betalt.
Kontingentet for 2017 er 200 kr., som bedes indbetalt på foreningens konto reg.nr. 1551 kontonr. 10630401 .

Comments are closed