Generalforsamling 2018

 Referat og beretning fra generalforsamlingen 2018

01_column_generalforsamling

 

Det er ved at være tid til den årlige generalforsamling.

Vi indkalder til generalforsamling lørdag den 14. april kl. 11 i Tisvilde Bios foyer.

Generalforsamling

Dagsorden vil være ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag*
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer**
8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen***
9) Valg af revisor og revisorsuppleant****
10) Eventuelt
*
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt
til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

**
På valg er:
Ralf Lacart
Søren Brøns

Valgt for 2 år i 2017:
Lene Kjer
Hanne Aagaard Jensen
Margrethe Hansen
Katrin Lacart

***
Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen

****
Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.
Revisor: Hans Christian Errebo
Revisorsuppleant: Søren Grene
Foreningens vedtægter kan læses her
Det er vigtigt af så mange som muligt bakker op om vores forening og deltager i generalforsamlingen.
Man er kun stemmeberettiget, hvis man har betalt kontingent for 2018.

Kontingent

Det er tid til betaling af årskontingent for 2018, hvis I ikke allerede har betalt.
Kontingentet for 2018 er 200 kr., som bedes indbetalt på foreningens konto reg.nr. 1551 kontonr. 10630401 inden 1. april 2018.

Comments are closed