Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen xxxxxx 2021.

Referat og Formandens beretning.

01_column_generalforsamling

Det er ved at være tid til den årlige generalforsamling.

Vi indkalder til generalforsamling xxxxx

Generalforsamling

Dagsorden vil være ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag*
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer**
8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen***
9) Valg af revisor og revisorsuppleant****
10) Eventuelt
*
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt
til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

**
På valg er:
Lene Kjer
Hanne Aagaard Jensen
Katrin Lacart
Hans Christian Errebo
Søs Frederiksen

Valgt for 2 år i 2020 er:
Hanne Carlsen

***
Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen

****
Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.
Revisor: Hans Christian Errebo
Revisorsuppleant: Søren Grene
Foreningens vedtægter kan læses her
Det er vigtigt af så mange som muligt bakker op om vores forening og deltager i generalforsamlingen.
Man er kun stemmeberettiget, hvis man har betalt kontingent for 2021.

Kontingent

Det er tid til betaling af årskontingent for 2021, hvis I ikke allerede har betalt.
Kontingentet for 2021 er 200 kr., som bedes indbetalt på foreningens konto reg.nr. 1551 kontonr. 10630401 inden udgangen af februar måned 2021.

Comments are closed