Vedtægter

§ 1   Navn og hjemsted
Foreningen 51 Tisvilde Kunsthus, der har hjemsted i Gribskov kommune, er stiftet den 13. januar 2010.

§ 2   Formål
Det er foreningens formål at finde passende rammer for kunstneriske aktiviteter i Tisvilde samt virke for sådanne aktiviteter.

§ 3   Medlemskab
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der har interesse i foreningen og foreningens formål.

§ 4   Indmeldelse
Indmeldelse kan ske ved betaling af et medlemskontingent. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.
Indmeldelsen gælder for 1 år.

§ 5   Udmeldelse
Udmeldelse kan ske skriftligt gerne via e-mail til foreningens kasserer.

§ 6   Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7   Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Sker det ikke, vil medlemskabet herefter være ophørt.

§ 8   Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen indkaldes med højest 6 og mindst 4 ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside og fremsendelse af email til foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden og indkomne forslag.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Indkomne forslag fremlægges sammen med fuldstændig dagsorden og det reviderede regnskab hos sekretæren senest en uge inden generalforsamlingen og kan senest samtidig ses på foreningens hjemmeside. Medlemmer, der har betalt kontingent, kan samtidig få materialet tilsendt efter anmodning til sekretæren.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 9 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10) Eventuelt

§ 10   Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 16 og § 17 og § 18.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret.

§ 11   Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 12   Bestyrelse – Valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer, som vælges for 2 år. Genvalg er muligt. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Afgår bestyrelsesmedlemmer i utide, indkaldes suppleanter i deres sted.

Der kan til enhver tid oprettes aktivitetsgrupper med særlige aktivitetsområder og andre formål, som aftales med bestyrelsen. En repræsentant for en gruppe kan deltage i bestyrelsesmøder, hvor gruppens arbejde behandles.

Udvalg til løsning af særlige opgaver kan nedsættes af bestyrelsen eller på generalforsamlingen. Mindst et medlem af bestyrelsen skal være medlem af udvalget.

Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved simpel stemmeflerhed. Såfremt afstemningen står lige, er formandens stemme afgørende.

§ 13   Hæftelse
Foreningen medlemmer og bestyrelse hæfter kun for fordringer med foreningens til enhver tid tilhørende formue.

§ 14   Forretningsorden og tegningsret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 1000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

§ 15   Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

Støttebidrag fra enkeltpersoner, foreninger, organisationer, myndigheder eller firmaer kan efter bestyrelsens beslutning give ret til at benytte foreningens navn i mediemateriale.

§ 16   Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i februar/marts måned, gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17   Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget og mindst 1/3 af foreningens medlemmer er til stede. Er ændringerne vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, men der var mindre end 1/3 af foreningens medlemmer tilstede, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling med 4 ugers varsel, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 flertal uanset, hvor mange medlemmer der er tilstede.

§ 18   Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves det, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Ved foreningens ophør overdrages eventuel formue til lokale, kulturelle formål ifølge stemmeflertal på generalforsamlingen.

Comments are closed.