Tidligere Generalforsamlinger

Generalforsamling 2024

25. februar 2024 kl. 11 i Kunstværkstedernes ateliér i Ramløse.
Referat fra generalforsamlingen, formandens beretning og medlemsmøde.

Generalforsamling 2023

10. april 2022 kl. 11 i Grethely, Tibirke Kirkevej, 3220 Tisvildeleje.
Referat og formandens beretning fra generalforsamlingen 2023

Generalforsamling 2022

10. april 2022 kl. 11 i Grethely, Tibirke Kirkevej, 3220 Tisvildeleje.
Referat fra generalforsamlingen 2022

Generalforsamling 4. november 2021

Rigtig fin aften på Kildegården med både generalforsamling og fejring af vores 10+1 års jubilæum med en middag på Kildegården i Tisvildeleje. Efterfølgende havde vi medlemsmøde med brainstorming om mulige aktiviteter i 2022.

Referat og formandens beretning fra generalforsamlingen.

Generalforsamling 6. august 2020

Referat og Formandens beretning.

Generalforsamling 2019

Referat og beretning fra generalforsamlingen 2019

Generalforsamling 2018

Referat og beretning fra generalforsamlingen 2018

Generalforsamling 2017

Referat og beretning fra generalforsamlingen den 30. april kl. 11 i Tisvilde Bios Foyer 2017.

Generalforsamling 2016

Referat og beretning fra generalforsamlingen 2016 den 10. april kl. 11 i Tisvilde Bios foyer.

Generalforsamling 2015

06_2015-generalforsamling

Referat og beretning fra generalforsamlingen den 19. april kl. 13 i Bio Bistro v/ Tisvilde Bios foyer.

(Vedtægterne med ændringsforslagene mærket med gult vedlægges som bilag  Vedtægter for 51 Tisvilde Kunsthus med bestyrelsens forslag til ændringer på generalforsamlingen 19. april 2015.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene vil blive vist på hjemmesiden.)

Generalforsamling 2014

k51_formands_beretning_2014 (pdf)

Referat 2014

Generalforsamling 2013

Referat af ordinær generalforsamling søndag den 14. april 2013

Valg af dirigent og referent
Søren Grene blev valgt til dirigent og Elisabeth Porse blev valgt til referent.

Bestyrelsens beretning
Se manuskript fra Uffe.
Kommentarer: En ny bestyrelse må prioritere mellem de mange gamle og nye ideer, og lægge kræfterne i synliggørende aktiviteter
Der blev mindet om, at vi arrangerer en tur til udstillingen med Yoko Ono på Luisiana.
Der var forslag om at afholde kurser med etablerede kunstnere (evt. Viggo Benzon). Lise Runge meldte sig til at følge op på dette i Aktivitetsgruppen.
Mads Rye kunne også være en mulighed for et week-end kursus,

Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

Fastsættelse af kontingent

Regnskabet blev forelagt og godkendt idet der ville blive redegjort for indtægter fra udstillinger af Else under Eventuelt
Man kunne måske skaffe yderligere indtægter ved at sælge kalenderen ved ferniseringer.
Vi får ikke en donation svarende til de foregående år, men der er fundet 15.000 kr. et andet sted (!)
Ansøgninger om midler fra fonde kræver, at man kommer med konkrete projekter.
Vedr. budget regnede man med de samme indtægter og udgifter som sidste år. Formålet er ikke at spare op, men at ’det løber rundt’.
Kontingentet er uændret 150 kr. Kasseren sender rykkere ud.

Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Katrine og Uffe var ikke på valg, og de fortsætter derfor i bestyrelsen
Rasmus var på valgt og blev genvalgt

Nye medlemmer blev: Birgitte Brinkløv, Pia Vestmar, Hanne Aagaard, Yvonne Gradert, Katrin Lacarte og Elene Simon.

Bestyrelsen konstiruerer sig efterfølgende.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Valgt blev Søren Grene med Katrin som suppleant.

Eventuelt
Else redegjorde for principper for udstillinger på Sankt Helene. Juli/august er der udstilling for foreningens medlemmer og ligeledes i oktober dog med temaet ’rejser, drømme ….’
Man tilmelder sig hos Else. Vedr. de økonomiske forhold ligger der en oversigt på hjemmesiden. Man skal dog være opmærksom på, at den undervejs kan blive revideret.
Tanken om et kostumebal på Sankt Helene i forbindelse med en udstilling blev luftet.

Arbejds- og andre grupper på hjemmesiden skal revideres.

Aktivitetsgruppen mødes 22. august.

Det er ikke muligt at bruge huset nr. 51 pga. forsikringer og andre praktiske besværligheder (manglende toilet, lys og varme bl.a.)

Der blev orienteret om, at Højskolen d. 25. juli vil lave en kunstnerdag for kursisterne. Dvs. at man her kan få udstillet bl.a. plakater.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formandens beretning

Generalforsamling, 14. April 2013. Kunsthus ”51”

Sidste år ved næsten samme tid holdt ”51” sin generalforsamling hér i Bio-foyeren. Situationen på det tidspunkt var for foreningen præget af udsigten til  at projektet på Hovedgaden 51 havde udsigt til at falde på gulvet, idet Vejby-Tibirkeselskabets museumsprojekt ikke kunne finde tilstrækkelig finansiering. Kort tid efter generalforsamlingen kom den endelige besked, at projektet ikke kunne gennemføres. Derved faldt vort eget projekt på Hovedgaden ”51” også bort.

Den nyvalgte bestyrelse i ”51” foretog efterfølgende (-vi var jo lidt forberedte på dette udfald i forvejen) en vurdering af vor situation og hvilke tiltag vi ville fokusere på i det efterfølgende arbejdsår 2012/13. Hér står vi så igen et år senere.

Vi valgte i første omgang at fastholde vor (oprindelige) målsætning; – nemlig ”at finde passende rammer for kunstaktiviteter i Tisvilde, samt virke for sådanne aktiviteter”; – og ikke, – i hvert fald ikke i første omgang at søge en ny ”51”-lokalitet, – men i stedet at sætte kraftigere  ind på vores synlighed indenfor vort virkeområde. Det har medført en væsentlig forøgelse af bl.a. vore kunstudstillinger men også af andre aktiviteter, – både for vore ”egne” medlemmer, men også for ”udefra-kommende kunstnere. Således har vi nu kunstudstillinger på Helene-centret hele året uden ophold, -ligesom vi har kunnet gennemføre udstillinger i Galleri Elanders udstillingslokale. Sidstnævnte lokalitet har været stedet, hvor vi også har gennemført velbesøgte croquis-aftener.(Disse tiltag vil ogå omfatte ler-croquis to dages kursus senere i denne måned. Gennemført i februar er ligeledes et 10 dages ikonmalekursus med ”importeret” særlig professionel ikonmaler fra Grækenland. Vi har også øget vor synlighed ved deltagelse i andre foreningers aktiviteter; – såsom Kildemarkedet, Billedfestivalen, Nissevilde Juleby og Folkfestivalen i september.Hertil et efterårsferiearrangement med ”skattejagt” efter malede sten på stranden med efterfølgende præmieudlevering i Galleri Elander. Folkfestivalen hedder i 2013 ”Musikfestivalen” og til denne er vi også i år blevet inviteret til at kreere festivalens plakat. (Opstilling over vore fremtidige kunstudstillinger i ”51” fremlægges i dag her ved generalforsamlingen).

Hér på dette sted skal lyde en stor tak til alle, som har udført et stort arbejde for at få aktiviteterne op at stå, – og en tak for al støtte – stor som lille –fra mange ”support”-sider i Tisvilde og fra Gribskov Kommune. Og især til altid loyale medlemmer og sponsorer for likvide venligheder. En tak til vor altid hyperaktive aktivitetskomite og til advokat Jan Kroyer, som altid er imødekommende med juridiske råd og vink. Sidst men ikke mindst til den siddende bestyrelses veltjente medlemmer for veludført tjeneste uden hvilken ”51” ikke ville være i så god form idag som tilfældet er.. Apropos, – så er foreningens medlemstal i stigning. Sidste år ved samme tid var medlemstallet ca. 80, – det ligger højere i dag.  Økonomi vil kassereren orientere detaljeret om senere på dagens agenda. Men kassebeholdningen er positiv. Tilførsel af nye spændende aktiviteter ligger os påsinde i ambitionen om at øge vor synlighed og berøringsflade, – om at være nyttig i flere samarbejdssammenhænge, som rækker ud over vort direkte medlemsengagement; – f.eks. samarbejde med øget aktivitet med kommunale tilbud og samarbejde med andre organisationer/foreninger, hvorved synergier kunne have nyttevirkning. Bestyrelsen skal i dag have et antal nye medlemmer ind. Der bliver mange spændende opgaver at vurdere og eventuelt at involvere sig i. Blot hér et par stykker: projekt ”bænke i Tisvilde” og mulig maleworkshop for børn fra Foreningen Grønlandske børn.

Jeg startede min beretning i dag med at omtale det kunsthus, vi ikke fik. Nu har vi i et år levet foruden og savner ikke lige nu et traditionelt kunsthus. Vi fungerer fint uden. – lægger kræfterne i øget synlighed, nye aktiviteter og samarbejde med flere, gerne nye parter.

Jeg har glemt at omtale endnu en aktivitet, som ”51” organiserer, – nemlig gruppebesøg af medlemmer og ikke-medlemmer til interessante kunstudstillinger. Bl.a. til Louisiana i Humlebæk. For at vise, hvor ”vidt vi spænder” i den sammenhæng blot dette: – senere i år gennemfører Louisiana en stor international kunstudstilling med værker af Yoko Ono. En af vore ærede bestyrelsesmedlemmer har kendt Yoko Ono i mange år og vi ser fem til et særligt arrangement på Louisiana omkring Yoko Ono udstillingen. Formentlig en gruppetur i bus. Tak.

Generalforsamling 2012

Mødereferat fra ordinær generalforsamling den 15. april, 2012 i Foyeren, Tisvilde Bio.

Referenter Elisabeth Porse og Marianne Bech.

1.
Søren Grene blev valgt som dirigent. Han konstaterede indledningsvis at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Elisabeth Porse og Marianne Bech blev valgt som referenter.

2.
Foreningens fungerende formand Else Priisholm læste årsberetningen 2011 op, suppleret med en flot power point, der satte billeder på de mange 51-aktiviteter i årets løb. Beretningen blev taget til efterretning med ros til foreningen for det høje aktivitetsniveau.  Årsberetningen vil blive lagt ud på foreningens hjemmeside. Da fremtiden for 51 Tisvilde Kunsthus og Vejby-Tibirke Selskabet på de to sammenhængende matrikler på Hovedgaden 51 er afhængige af om VTS kan rejse midler til køb af hovedhuset (ifølge det aftalegrundlag, som de to foreninger har underskrevet sammen med Gribskov Kommune), gav dirigenten ordet til Christian Friis (formand for Vejby-Tibirke Selskabet), som orienterede om de vanskeligheder VTS har med at rejse kapital til det af arkitekt Claus Pryds skitserede museumsbyggeri på den del af matriklen, der er reserveret til VTS. VTS har nu engageret et fundraising firma, og Gribskov Kommune har forlænget fristen til udgangen af 2012. For videre orientering vedrørende dette: Se VTSs hjemmeside. De to foreninger vil fortsat arbejde sammen om at løfte det samlede projekt.

3.
Rasmus Pape forelagde det reviderede regnskab for 2011. Regnskabet blev godkendt, og vil blive lagt ud på foreningens hjemmeside. Rasmus orienterede om at kontingentet på 150 kr. først vil blive opkrævet umiddelbart efter generalforsamlingen, da man fandt det rimeligt at medlemmerne forinden var orienteret om den ovennævnte situation vedr. husene. Foreningen har i øjeblikket 194 medlemmer. Siden foreningens stiftelse har 58 forladt 51 T.K., mens 53 nye har meldt sig ind, hvilket er en positiv udvikling under de givne omstændigheder.

4.
Foreningen havde pr. 31.12.2011 en egenkapital på 35.242 kr. Der foreligger endnu ikke noget detaljeret budget for 2012. Foreningen har på grund af situationen kun begrænsede faste udgifter. Der vil løbende blive budgetlagt udgifter og indtægter i forbindelse med årets aktiviteter. Bestyrelsen skal styre og godkende anvendelse af alle større beløb.

Derefter forelagde Else forslagene til aktiviteter i 2012, der forinden var blevet omdelt til de tilstedeværende medlemmer. I betragtning af, at foreningen endnu et år må fungere uden fast base, beskrev Else 51 T.K. som et hus (i Grundtvigs ånd) af levende stene – af kreative mennesker, der endnu en tid vil operere frit overalt i Tisvilde og omegn med et aktivt, dynamisk program, der er kendetegnende ved en række samarbejdsprojekter, bl.a. Sankt Hans Aften-fejringen, Loppemarkedet, Musik i Lejet, Billedfestivalen, Folk Festivalen, Sankt Helene Centret og Nissevilde – Tisvilde Juleby. Forslagene blev vedtaget med klapsalver. Den samlede aktivitetsplan vil blive lagt ud på hjemmesiden.

5.
Et uændret kontingent for 2013 blev foreslået – og vedtaget.

6.
Der var ingen indkomne forslag.

PAUSE med snak, kaffe og morgenbrød

7. 8 og 9
Valg til bestyrelsen. Kunstner Katrine Pommer og galleriejer Uffe Elander stillede op til bestyrelsen.
Fra bestyrelsen var følgende på valg: Marianne Bech, Jan Thor Krøyer, Claus Hoffenblad. Alle blev genvalgt. Pia Pape ønskede ikke genvalg. Katrine Pommer og Uffe Elander blev valgt til bestyrelsen, der ved først komne bestyrelsesmøde konstituerer sig. Revisor Søren Grene blev genvalgt.

I forbindelse med disse punkter, blev der rejst kritik fra salen vedrørende en uoverensstemmelse i årets løb mellem nogle af aktivitetsgruppens medlemmer og bestyrelsen. Uoverensstemmelsen blev drøftet udførligt, og bunder hovedsageligt i, at den i 2011 nydannede aktivitetsgruppe dels skulle finde fælles fodslag – og dels i en delvist manglende kommunikation undervejs mellem den og bestyrelsen. I den nye struktur, som Else tidligere under generalforsamlingen havde redegjort for, er aktivitetsgruppen den udfarende kraft i forbindelse med årets mange aktiviteter. Alle projekter skal dog i god tid forelægges bestyrelsen med budget og arbejdsplan.
Yvonne foreslog, at man kontaktede Gretely, Tibirke Kírke vedrørende forskellige 51-aktiviteter der.  Forslaget blev positivt modtaget – og Yvonne kontakter præsterne og menighedsråd.
Til sidst opfordredes alle medlemmer til at sende Rasmus deres email-adresser. Dels for at spare på vores grønne klodes resurser, og dels for at minimere foreningens papir og portoudgifter.
Efter generalforsamlingen, der som sædvanlig foregik i en munter og meget positiv stemning, gik alle hvert til sit på endnu en solrige søndag i Tisvilde.

Velkommen ved fungerende formand Else Priisholm

Det forløbne år har på det organisatoriske være optaget af forhandlinger og samarbejde med Gribskov kommune og VTS.
Det er formodentlig alle bekendt, at VTS har fået udarbejdet et meget flot projekt til et lokalt kunstmuseum på den ene halvdel af grunden. Imidlertid, så afhænger Staldens fremtid som hjemsted for 51 Tisvilde Kunsthus på grundens anden halvdel, af VTS´s mulighed for at skaffe midler til at købe og renovere hovedhuset + en eventuel udvidelse. Forstået på den måde, at vores lejeaftale af stalden, ifølge det underskrevne aftalegrundlag med Gribskov Kommune, er betinget af VTS’ køb af hovedhuset på den anden halvdel af grunden.
Da det, trods et ihærdigt arbejde fra VTS´s side, indtil videre ikke har været muligt at skaffe de fornødne midler, har Gribskov kommune været meget large og forlænge fristen frem til årsskiftet 2012/13. Det har givet VTS et pusterum, men det efterlader 51 i et vakuum.
Uden lejekontrakt, kan vi endnu ikke bruge Stalden til alle vores aktiviteter. Haven, som begge foreninger har brugt mange timer på sammen at omskabe fra urskov til park må vi, efter aftale med kommunen, gerne bruge, og der kan mange interessante projekter og workshops foregå mens vi venter. De smukke skulpturer vil for eksempel fortsat være udstillet i haven her i foråret.
Summa summarum – alt dette har betydet, at der er brugt mange kræfter i det forløbne år, på en meget uvis fremtid i Stalden. Det skal dog understreges, at der ved møder med nøglepersoner i Gribskov kommune, har været udvist stor velvilje og forståelse for den vanskelige situation vi er i. Foreningen har bl.a. også modtaget økonomisk støtte fra Kulturrådet sidste efterår.

Men på trods af vanskelighederne I det forløbne år, er det alligevel blevet til mange aktiviteter:
Sankt Hans, hvor 51-heksene førte an i optoget ned til stranden
Udstillingen i stalden, som over to dage blev besøgt af over 600 mennesker, det var rigtig flot. Under forberedelserne blev der slået en del uautoriserede søm i væggene for at billederne kunne vises frem. Stalden viste sig som et fremragende lokale til mindre udstillinger – rå og overskuelig. Men igen, der er ikke el, vand, varme eller toilet, så det kunne kun lade sig gøre pga. højskolens imødekommenhed.
De smukke skulpturer blev opstillet i haven
Der blev også holdt croquis kursus, og i haven var der et velbesøgt børneværksted.
Falskmøntneriet – fremstilling af 51-kroner – gav også i år foreningen en pæn indtægt under Billedfestivalen. Vi er allerede i gang med at male nye.
Mobiledag, som blev afholdt i efterårsferien, brugte også hus og have og det blev en fin begivenhed, men igen under de givne betingelser.
Under Tisvilde Juleby udstillede 51-kunstnerne i Tisvildeleje Cafeen, og de bemalede Kunst Havenisser der huserede overalt, blev den sidste juleby-dag solgt ved nisseauktionen på Højskolen.

En ny strategiplan!
51 Tisvilde kunsthus fremlægger en årsplan 2012 for generalforsamlingen.
Med det ambitionsniveau som kunstnerne bag 51 Tisvilde Kunsthus har, må vi se i øjnene at 51 må være `kunsthus uden Stald´ foreløbig. De mange aktiviteter der alligevel vil foregå i år, kommer jeg ind på om lidt – og kan også læses i det omdelte aktivitetsprogram.
Bestyrelsen finder ikke, at vi kan bruge så meget energi på hus og have før en lejekontrakt er underskrevet, så i det kommende år foreslår vi, at vi bliver en forening uden fast opholdssted.
Det er indenfor foreningens formålsparagraf som lyder ”Det er foreningens formål, at finde passende rammer for kunstnerisk aktiviteter i Tisvilde samt virke for sådanne aktiviteter.”
Vi vil således foreslå genfortolkningen af begrebet ”hus”- måske i Grundtvigs ånd -, når han skriver ”kirken er bygget af levende stene” lidt gammeldags, men smukt at tænke på et hus bygget af aktive mennesker. Aktiviteterne skal så finde sted rundt omkring i lokalområdet.
Det er jo ikke nyt for os. Adskillige af det forløbne års aktiviteter har ikke været bundet til stalden. Sankt Hans på stranden, havenisser rundt i byen osv. Det er også mere behageligt for både deltagere og model, at vi afholder Croquiskurser i lejede lokaler i det kommende år, hvor der både er lys og varme. Det er flere at den slags arrangementer vi forestille os, skal være fremtiden.

Aktivitetsplanen og arbejdsgrupper for det kommende år er trykt særskilt og delt rundt. Her opfordres medlemmerne til at kommentere, komme med forslag, og til at skrive sig på de aktiviteter de kunne tænke sig at bidrage til.

Bestyrelsens rolle vil fortsat være at forhandle med kommunen, holde samarbejdsmøder med VTS, søge fondsstøtte – og finde penge til og koordinere, hvad de aktive stene kan finde på.
Aktivitetsgruppen bliver fortsat omdrejningspunkt for de kunstneriske ideer og udførelse.
I den forbindelse vil vi gerne opfordre andre interesserede til at melde sig til enkelte aktiviteter eller som medlem af aktivitetsgruppen.

Foreningen skylder tak til mange i lokalsamfundet for økonomisk støtte og arbejdskraft. Og til alle foreningens medlemmer, som med jeres medlemskab og blotte antal har giver os en plads i den lokale bevidsthed. Tak til jer.

Drost fondet
Tisvilde Højskole
Købmand Thomas
Gribskov Kommune, Kulturrådet
Willy´s Radio, Helsinge
El-installatør Leif Nielsen/v. Gerd Jensen, Vejby
Flügger
Den Røde Tomat
Tisvilde Bio
Familien Bech
Leif Jensen, Tisvilde
Tisvilde Lokalråd
Opera og Kildemarked i Tisvilde
Scantoy A/S
Gubis´s Krambod & Hobby, Helsinge

Generalforsamling 2011

Referat af generalforsamlingen 3. april 2011

Dirigent Søren Grene og referent Else Priisholm

Generalforsamlingen er næsten lovligt indvarslet. 4 ugers varsling på hjemmesiden, husstandsomdelt og i Ugeposten 3 uger før. Forsamlingen valgte at betragte generalforsamlingen som lovlig indkaldt.

Formanden Christina Bardrams beretning:
Formandens beretning kan læses på hjemmesiden.

Ordet blev derefter givet til Ulla Dræby, medlem af Gribskov Kommunalbestyrelse:
Ulla udtrykte stor begejstring over, at kommunen har været i stand til at købe huset. Det har været svært at komme igennem de store vanskeligheder i det politiske. Styrken i projektet er samarbejdet mellem de to foreninger. Der vil ikke ske ret meget inden selve købet er i orden. Økonomien er afgørende for, at projektet kan iværksættes. Ulla Dræby gennemgik historikken i projektet. Ulla er glad for, at kulturen ikke altid bliver det sorte får.
Debat af beretningen: Christian Friis kommenterede og udtrykte sin glæde ved aftalen med kommunen. Der er kontakt med en arkitekt, men der er ikke konkrete planer. Forsikring for haven kan realiseres. Kulturrådet vil lave et kursus i Fondssøgning. Størrelsen af stalden blev diskuteret.

Beretningen blev vedtaget.

Regnskab ved Rasmus Pape: Regnskabet blev godtaget  Det kan ses på hjemmesiden.

Kontingentet er 50 kroner i 2011. Revisor er tilfreds med regnskabet.

Søren Grene foreslog, at foreningerne i fællesskab tegner forsikringer for sommeren. Ulla Dræby svarede, at kommunen er villig til at give lov til brug af haven, hvis forholdene bliver bragt i orden.

Fastsættelse af kontingent: Der var en del debat. Der blev afholdt en vejledende afstemning, om der skulle være familierabat: Det var et vanskeligt spørgsmål! Der var overvejende stemning for at betale pr. næse og lade børn være gratis. Kontingentet er ikke fradagsberettiget på nuværende tidspunkt. Kontingent på 150 kr. pr næse i 2012 blev vedtaget.

Valg til bestyrelsen: De nuværende medlemmer præsenterede sig. På genvalg var Tone Bredahl, Else Priisholm, Rasmus Pape, Elisabeth Porse, og de blev genvalgt.

Suppleanter blev Claus Hoffenblad og Pia Pape.

Revisor Søren Grene, revisorsuppleant Søren Carlsen.

Evt. Mail adresser bør bruges i videst muligt omfang.

Søren Grene takkede for god ro og orden.

Formandens beretning, 3. april 2011

Christina Bardram fortalte:
28. marts 2011, underskrev Gribskov Kommune, 51 Tisvilde Kunsthus og Vejby-Tibirke Selskabet aftalegrundlaget for Kunsthuset  beliggende på Hovedgaden 51 i Tisvilde.
Hermed ligger vejen nu åben for, at den store grund – genboen til højskolen – over de næste år vil blive omdannet til et aktivt og dynamisk kunsthus.

Efter aftalen med Gribsskov Kommune deles matriklen i to grunde.
Den del med hovedhuset, der er nærmest Hovedgaden, bliver  Vejby Tibirke Selskabets sted, og den anden halvdel, hvor ”stalden” ligger, stilles med en lejeaftale til rådighed for 51 Tisvilde Kunsthus.

Trods meget forskellige formålsparagraffer er de to foreninger VTS og os 51 enige om, at haven og husene skal fremstå som et æstetisk, smukt hele, hvorfra mange sprudlende kunstneriske aktiviteter fremover vil strække sig som ringe i vandet ud i Tisvilde og omegn. Vi har sammen kontakt med en interesseret arkitekt, der opmærksomt har fulgt slagets gang på sidelinjen.
Der lægges i en samarbejdsaftale mellem foreningerne op til forskellige former for gensidig hjælp i det daglige arbejde, ligesom der naturligvis vil blive samarbejdet med de mange andre kunstneriske og kreative kræfter, som Tisvilde er så rig på.

Der er blevet arbejdet intenst på mange fronter, siden vi sidst var samlet på vores ekstraordinære generalforsamling i juni sidste år – alt imens  vi spændt ventede på de endelige beslutninger fra kommunen.
Da kommunen besluttede at gå aktivt ind i sagen, indtrådte så den næste fase med møder om aftalegrundlaget, møder i vores bestyrelse og flere samarbejdsmøder med vores kommende nabo Vejby-Tibirke Selskabet.

Rent praktiskt og meget synligt skal stalden sættes i stand, og på længere sigt planlægger vi i begge foreninger udbygninger, så der kan blive plads til at folde drømmene helt ud.
Derfor har vi nu især to udfordringer. Dels i forårets og sommerens løb at iværksætte en række kunstneriske aktiviteter, der skaber liv omkring husene og viser 51 Tisvilde Kunsthus´s potentiale som kunstnerisk dynamo. Samtidig skal der fremlægges visioner og fremtidsplaner for fonde og andre tilskudsgivere, som vi er afhængige af for at kunne løfte opgaven med at sætte stalden i stand, så den kan bruges til aktiviteter hele året.

Vores kunsthus skal rumme et utal af kunstneriske aktiviteter for både voksne, unge og børn,  udstillinger, croquiskurser,  kunstværksteder, foredrag, performance, digtoplæsning og musikalske oplevelser. Med andre ord et sted, hvor alle er velkomne som publikum eller som aktivt medskabende. Drømmene har endelig fået en mere fast form. Og det takket være den særdeles velvillige og positive politiske modtagelse fra kommunens side, og den store opbakning fra medlemmerne og alle de lokale interesserede.

Vi ved godt, at der er lang vej igen til, at kunsthuset står funklende færdigt. Men vi brænder for projektet og håber, at rigtig mange stadig vil støtte op om 51 Tisvilde Kunsthus. Ikke mindst er den lokale opbakning af uvurderlig betydning og helt nødvendig for at andre vil være med til at løfte projektet op på et professionelt niveau. Derfor skal alle have stor tak, fordi I støtter os – og fordi I har vist os tillid ved at holde fast gennem vintermånederne, hvor projektet på grund af mødeaktiviteter og forhandlinger ikke har været så fysisk synligt.
Men nu er vi trådt ind i en ny fase, hvor Kunsthuset kommer til syne, og hvor det bliver rigtig sjovt at være med.
Også her vil vi være meget taknemmelige for hjælpende hænder og kreative tanker.

Stiftende Generalforsamling 2010

Stiftende generalforsamling, 13. januar 2010

hvorefter foreningen  51 Tisvilde Kunsthus  blev en realitet

Der var ca. 60 fremmødte i Biografens foyer.

Christina Bardram, som er en af initiativtagerne til skabelsen af denne forening, bød velkommen.

Dirigenten, Søren Grene, præsenterede den gruppe af mennesker, der havde indkaldt til generalforsamlingen. Han kunne herefter meddele, at mødet var varslet til tiden, og at alle fremmødte var stemmeberettigede.
Rasmus Pape blev valgt til referent.
Birgitte Albrechtsen fortalte, hvordan ideen var opstået, og hvordan idégruppen forestillede sig et kunsthus i Tisvilde.

Søren Grene gennemgik følgende punkter:

Formål:
”Det er foreningens formål at finde passende rammer for kunstneriske aktiviteter i Tisvilde samt virke for sådanne aktiviteter.”
Fokus er aktuelt på huset ”Hovedgaden 51”, som står til salg. Ophører denne mulighed, vil foreningen imidlertid stadig bestå, da andre mulige steder kan dukke op.

Vedtægter:
Et foreløbigt udkast til vedtægter blev fremlagt, men det endelige forslag bliver udarbejdet af bestyrelsen, når denne er valgt.

Medlemskab og Kontingent:
Idégruppen forestillede sig et kontingent på 250 kr. for medlemmer og 400 kr. for par.
En af de fremmødte foreslog et kontingent på 250 kr. for ethvert medlem – også par.
Det blev vedtaget uden indsigelser.

Spørgsmål og forslag fra de fremmødte

Kan en anden forening melde sig ind som et medlem?
Det havde idégruppen ikke overvejet, men vil lade den kommende bestyrelse tænke over det.

Hvad koster ”Hovedgaden 51”?
Prisen er 3.500.000 kr.

Er huset frit til salg, eller har Danton førsteret?
Idégruppen har forinden mødet spurgt ejendomsmægleren, som siger, at enhver betalingsdygtig kan straks købe huset.

Hvem sætter huset i stand?
Det kan ske via frivillige og/eller betales med hjælp fra fonde og lignende.
Den kommende bestyrelse nedsætter arbejdsgrupper til blandt andet at varetage dette.
Kim Valentin fra byrådet vil være os behjælpelig med økonomiske og juridiske råd.

Satser kommunen kun på Munkeruphus som kunsthus?
Inge Walmar sagde, at man ikke alene så på den ene mulighed.

Hvordan ser tilstandsrapporten ud?
Er kun skimmet igennem, så den vender vi tilbage til. Nu er det ikke fine lejligheder, idégruppen primært er ude efter, men særligt de grovere rum som værksted og udstillingslokale.

Hvor hurtigt skal vi handle for at have chancen for at erhverve ”Hovedgaden 51”?
Svært at sige, men der vil vise sig andre potentielle kunsthuse, hvis dette hus bliver solgt til anden side.

Der blev gjort opmærksom på, at foreningens navn var skrevet forskelligt to steder.
Her er foreningens rette navn: ”51 Tisvilde Kunsthus”.

Christian Friis nævnte, at Tisvilde Højskole har ytret interesse i at leje et par værelser, hvis sådanne indgår i et kunsthus på Julsgårdsvej.

Inge Walmar opfordrede den kommende bestyrelse til hurtigst muligt at kontakte Kim Valentin for at tale om projektet.

VALG AF BESTYRELSE

Idégruppens folk var stillet op til valg:

Christina Bardram
Bente Gyhrs
Rasmus Pape
Naja Abelsen
Else Priisholm
Vibeke Thestrup
Trine Preisler
Claus Hoffenblad

De fremmødte blev opfordret til at kandidere, og en meldte sig:
Marianne Bech, tidligere leder af Museet for Samtidskunst i Roskilde (1991-2009) – har desuden arbejdet for etableringen af andre kunsthus-projekter i Roskilde.

Herefter var der i alt ni opstillede kandidater.
Alle de opstillede kandidater blev valgt, og bestyrelsen vil herefter konstituere sig selv.

Søren Grene blev valgt til revisor.

De ca. 60, der var mødt op til den stiftende generalforsamling for ”51 Tisvilde Kunsthus”, blev opfordret til at melde sig ind i foreningen, og blev inviteret til at være med i et antal arbejdsgrupper, der med vidt forskellige kompetancer vil kunne fremme projektet. Langt hovedparten af de fremmødte skrev sig på de omdelte lister med navn, email og adresser – i den forbindelse bød en del af disse allerede nu ind med, hvad de hver især ville være gode til at bidrage med i det kommende arbejde.

Comments are closed.